III ZAKOPIAŃSKA MILA KONSTYTUCYJNA 03.05.2018 r.

  0
  434

  REGULAMIN

  Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

  TERMIN I MIEJSCE ZAWODóW: 03 maja 2018 r. (czwartek) – stadion la Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem

  CEL ZAWODóW:
  Uczczenie 227 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
  Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego i turystów.
  Promowanie atrakcyjnych miejsc na terenie miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego
  Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta i powiatu.

  MIEJSCE
  Bieg zostanie rozegrany na stadionie lekkoatletycznym Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem (przy Rondzie Jana Pawła II) na dystansie 1 mili (1609 metrów) – nawierzchnia tartanowa.

  ZGŁOSZENIA
  1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która zapisze się poprzez panel zgłoszeniowy (www.mosir.zakopane.eu) do dnia 30 kwietnia lub w dniu 03 maja w biurze zawodów.
  Uwagi:
  Przy zapisach należy podać prognozowany czas biegu:
  – 8 min. i więcej
  – 7.00 – 7.59
  – 6.00 – 6.59
  – 5.00 – 5.59
  – 4.59 min. i mniej

  UCZESTNICTWO
  1. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
  2. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dokument celem weryfikacji danych osobowych.
  3. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
  4. Udział w zawodach jest bezpłatny.

  SPOSóB ROZGRYWANIA ZAWODóW: zawodnicy startują w seriach 15-osobowych wg prognozowanego czasu biegu, organizator dopuszcza zmianę sposobu rozgrywania zawodów ze względu na ilość zawodników.

  KLASYFIKACJE ORAZ NAGRODY
  Zawodnicy będą klasyfikowani w kategoriach open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:
  Junior K/M – zawodnicy urodzeni w roku 2003 i młodsi
  Senior K/M – zawodnicy urodzeni w latach 2002 – 1979
  Masters K/M – zawodnicy urodzeni w latach 1978 – 1969
  Weteran I – zawodnicy urodzeni w latach 1968 – 1959
  Weteran II – zawodnicy urodzeni w latach 1958 i starsi
  Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy dyplom z osiągniętym wynikiem.

  UWAGI KOŃCOWE
  1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
  2. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
  3. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.
  4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.
  6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
  7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
  8. Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
  9. Zawody zaliczane są do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej /wg kategorii ZLB/
  10. Osoby udzielające szczegółowych informacji na temat biegu: Leszek Behounek – 517589080, Wiesław Watras – 608326315, stadion MOSiR – 182066971v