Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  0
  430

  REGULAMIN
  Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego
  Patronat honorowy – Burmistrz Miasta Zakopane Organizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem Organizator ogólnopolski – Fundacja Wolność i Demokracja

  I. CEL ZAWODóW: 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. 2. Podtrzymanie wśród Polaków wiedzy historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych.
  3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
  5. Promocja miasta Zakopane.
  II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU:
  1. Bieg odbędzie się dnia 4 marca 2018 r. w Zakopanem.
  2. Start biegu w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego o godzinie 12.00
  III . TRASA, DYSTANS: Organizator wyznaczył 2 trasy
  Trasa nr 1 o długości 1963 metry przebiegać będzie ulicami: Park Miejski /START/ – Staszica – Piłsudskiego – Tetmajera – Grunwaldzka – Makuszyńskiego – Piłsudskiego (w lewo) – Staszica – Park Miejski /META/
  Trasa nr 2 o długości 5000 metrów przebiegać będzie ulicami: Park Miejski /START/- Staszica – Piłsudskiego – Tetmajera – Grunwaldzka – Makuszyńskiego – Piłsudskiego (w prawo) – Bronisława Czecha – Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Staszica – Park Miejski /META/
  3. Organizator nie wprowadza limitu zawodników oraz limitu wieku lecz dysponuje tylko 230 pakietami startowymi, które otrzymają zawodnicy wg kolejności zgłoszeń.
  4. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 40 minut.
  IV. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 28 lutego drogą elektroniczną na stronie internetowej www.sport-timing.pl Za zgłoszonego uważa się zawodnika, który zapisał się do biegu i wniósł opłatę startową.
  2. Pakiety startowe odbierać można dnia 4 marca w godzinach pracy biura zawodów, zgodnie z rozdziałem VIII niniejszego regulaminu.
  V. UCZESTNICTWO
  1. Wszyscy zawodnicy odbierający numer startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. 2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. 3. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. 4. Zawodnicy którzy otrzymali od organizatora okolicznościową koszulkę biegu są zobowiązani w niej wystartować.
  5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej.
  VI. OPŁATY
  1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi – wpłata do 28 lutego: osoby dorosłe – 20 zł (w biurze zawodów w dniu startu – 30 zł) uczniowie szkół powiatu tatrzańskiego oraz osoby urodzone w roku 1951 i starsze opłata startowa – 10 zł. (w biurze zawodów w dniu startu – 30 zł) Odbiór w/w pakietów możliwy będzie po okazaniu w biurze zawodów ważnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
  3. Zapisy i płatność online odbywa się przez system zapisów na stronie www.sport-timing.pl
  4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto MOSiR Zakopane i zaznaczenia tego faktu przez organizatora na internetowej liście uczestników.
  5. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
  Organizator zapewnia pierwszym 230 zgłoszonym na bieg osobom: rezerwację miejsca w biegu, koszulkę, medal, materiały promocyjne, torbę.

  VIII. BIURO ZAWODóW
  1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Parku Miejskim i czynne będzie w dniu 4 marca w godzinach 9.00 – 11.45

  IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
  2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

  X. KLASYFIKACJA Ze względu na honorowy charakter biegu nie będzie prowadzony ranking zawodników, organizator dopuszcza jednak pomiar czasu zawodników i umieszczenie wyników w komunikacie końcowym.

  XI. NAGRODY: Pierwszych 230 zarejestrowanych do biegu zawodników na mecie otrzyma pamiątkowy medal biegu.

  XII. UWAGI KOŃCOWE 1. Kontakt do organizatora tel., 182073966, e-mail: biuro@mosir.zakopane.eu
  2. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. 4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 5. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.
  6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.