Powstaje regulamin korzystania z dolnej Równi Krupowej

0
1265

Każdy z mieszkańców Zakopanego może mieć wpływ na to, w jaki sposób będzie użytkowana dolna Rówień Krupowa. Konsultacje, podczas których można zgłaszać uwagi oraz pomysły potrwają do 14 sierpnia.

Burmistrz Zakopanego zaprasza wszystkich mieszkańców, aby zgłaszali pomysły oraz pisali uwagi do powstającego regulaminu. Będzie on określał, co wolno, a czego nie na terenie dolnej Równi Krupowej.

Konsultacje przeprowadzane są w formie pisemnej, za pomocą formularza dostępnego na stronie urzędu. Wypełniony formularz można dostarczyć osobiście na dziennik podawczy w magistracie, przesłać tradycyjną pocztą na adres ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane lub za pomocą poczty elektronicznej: konsultacje@zakopane.eu.


Termin nadsyłania formularza upływa 14 sierpnia.

Propozycja regulaminu:


„UCHWAŁA NR … RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia …

w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z terenu Dolnej Równi Krupowej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin korzystania z terenu Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Na terenie Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść regulaminu o którym mowa w niniejszej uchwale.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ………………….. Rady Miasta Zakopane z dnia ……………

REGULAMIN DOLNEJ RÓWNI KRUPOWEJ

1. Teren Dolnej Równi Krupowej służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Na terenie Dolnej Równi Krupowej mogą odbywać się wydarzenia kulturalne, oświatowe, sportowe oraz okolicznościowe imprezy masowe objęte patronatem bądź organizowane przez Burmistrza Miasta Zakopane albo za jego zgodą, dla których organizator sporządzi odrębny wewnętrzy regulamin,

3. Na obszarze Dolnej Równi Krupowej obowiązuje zakaz:

1) zaśmiecania terenu,

2) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu,

3) niszczenia i uszkadzania urządzeń, budynków i budowli,

4) pozostawiania palących się przedmiotów oraz palenia ognisk bez zgody administratora,

5) jazdy na rowerach poza wyznaczonymi trasami,

6) powodowania uciążliwego hałasu, a także używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody administratora,

7) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,

8) wjazdu wszelkich pojazdów (oprócz rowerów) bez zgody administratora,

9) wprowadzania psów bez smyczy i bez kagańca,

10) handlu i usług bez zezwolenia administratora,

11) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń,

12) organizowania imprez bez zgody administratora.

4. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń.

5. Obowiązki administratora terenu pełni………………………”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here