Zimowe atrakcje w Zakopanem

0
467

Zako­pane jest słusznie uwa­żane za zimową sto­licę Pol­ski. Jazda na nar­tach, wędrówki po gór­skich szla­kach, czy spa­cery po Kru­pów­kach to tylko część atrak­cji, z któ­rych można sko­rzy­stać. Ten ośro­dek gór­skich spor­tów zimo­wych jest zara­zem bazą tury­styczną i wypo­czyn­kową. Świetnie roz­bu­do­wana infra­struk­tura zachęca do czyn­nego i bier­nego wypo­czynku. Poni­żej przed­sta­wiamy nie­które z cie­kaw­szych zimowych atrak­cji w Zako­panem.

Góral­ski kulig połą­czony z bie­siadą w Doli­nie Cho­cho­łow­skiej

Cie­kawą pro­po­zy­cją jest praw­dziwy góral­ski kulig w naj­dłuż­szej doli­nie Tatr. Dolina Cho­cho­łow­ska to gwa­ran­cja zimo­wego kli­matu i dosko­nałe miej­sce na odpo­czy­nek.

Widoki gór podzi­wiane wśród zaśnie­żo­nych drzew, zosta­wiają nie­za­tarte wspo­mnie­nie. Nocna sce­ne­ria przy bla­sku gwiazd i ciszy daje odczu­cie nie­do­stęp­no­ści, a zara­zem bli­sko­ści gór. Zapa­lone pochod­nie pod­czas kuligu zwięk­szają wra­że­nia wzro­kowe i ocie­plają mroźną atmos­ferę gór.

Po prze­jażdżce w pro­gra­mie jest bie­siada przy ogni­sku. Przy­gry­wać będzie kapela góral­ska, która skocz­nymi melo­diami zabawi uczest­ni­ków. Będą też legendy i przy­po­wie­ści o Tatrach. Poznacie zwyczaje i zabawy górali.

Poda­wane będą oczywiście, tra­dy­cyjne góral­skie potrawy. W pro­gra­mie są też prze­wi­dziane pokazy tań­ców zbój­nic­kich, poczę­stu­nek mocną zbó­jecką gorzałką oraz wspólne śpie­wa­nie zna­nych melo­dii przy ogni­sku.

Ta forma wypo­czynku połą­czona z kosztowaniem lokalnych przysmaków, na długo zo­sta­je w pamięci. Jest to też wspaniały pomysł na spędzenie sylwestrowego wieczoru.

Wyprawy na sku­te­rach śnież­nych

W sezo­nie zimo­wym odmianą roz­rywki dla fanów moto­ry­za­cji są sku­tery śnieżne. Na miej­scu, po pro­fe­sjo­nal­nym prze­szko­le­niu jeste­śmy gotowi do rajdu sku­te­rem. Podróż odbywa się w kom­for­to­wych i bez­piecz­nych warun­kach. Każdy prowadzi swoją maszynę.

Pod opieką prze­wod­nika, w zespole wyru­szamy na trasę. Start na stoku Gubałówki, w bazie Snowdoo. Sku­tery są dość łatwe w prowadzeniu, ale trzeba zacho­wać odpo­wied­nią ostroż­ność pod­czas jazdy.

Trasy śnieżne są zazwyczaj odpo­wied­nio wyjeż­dżone i sto­sun­kowo łatwe do poko­na­nia. W cza­sie jazdy po gór­skich stokach będziemy mieć moż­li­wość podzi­wiania widoków i cie­szenia się mocnymi wrażeniami, to prawdziwa frajda!

Będzie także prze­rwa na odpo­czy­nek, cie­pły posi­łek i gorącą her­batę.

Wyprawa na sku­te­rach to oddech wyjątkowej przy­gody, dawka zdrowej adrenaliny i dobrze z niej sko­rzy­stać w cza­sie pobytu w Tatrach.

Odpo­czy­nek i relaks w ter­mach

Aqua Park Zako­pane to ośro­dek spor­towo rekre­acyjny. Ofe­ruje także dostęp do zabie­gów lecz­ni­czych oraz orga­ni­zuje imprezy roz­ryw­kowe. Sze­roki wybór base­nów to ide­alne miej­sce do aktyw­nego wypo­czynku.

Korzy­sta­nie z groty sol­nej, sauny oraz basenu bal­ne­olo­gicz­nego jest bar­dzo przy­datne dla osób z róż­nymi dole­gli­wo­ściami reu­ma­tycz­nymi czy też narzą­dów ruchu. Zabiegi popra­wiają też ukrwie­nie całego ciała oraz sku­tecz­nie poma­gają obni­żyć ciśnie­nie krwi.

Krę­giel­nia, sala zabaw i fit­ness club to moż­li­wość czyn­nego wypo­czynku oraz poprawy spraw­no­ści fizycz­nej dla osób w róż­nym wieku.

Termy, także te w Białce Tatrzańskiej czy Chochołowskie ofe­rują nam doskonały relaks po wyczer­pu­ją­cym i peł­nym atrak­cji dniu.

Udany pobyt w Zako­panem

Przed każ­dym wyjaz­dem na wypo­czy­nek warto poczy­tać o aktu­al­nych atrak­cjach tury­stycz­nych w danej miej­sco­wo­ści. Daje nam to moż­li­wość odpo­wied­niego zapla­no­wa­nia i zor­ga­ni­zo­wa­nia czasu pod­czas wyjazdu. W tym celu zapraszamy na www.zakopane.info.

Na tym portalu pokazujemy rozmaite uroki i zimowe atrakcje w Zakopanem. Pozwolą one odpo­cząć od codzien­no­ści w interesujących miej­scach, odkrywamy dla Was liczne zalety i ciekawostki podhalańskiej krainy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here